Türkmenistanyň Prezidenti we GDA-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygy Arkalaşygyň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi. Ol Prezident saýlawlaryna gözegçilik etmek boýunça GDA-nyň Synçylar toparynyň baştutany hökmünde Aşgabada geldi.

Sergeý Lebedew pursatdan peýdalanyp, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine geçirilen saýlawlarda gazanan ynamly ýeňşi bilen döwlet Baştutanymyzy gutlady hem-de ýokary döwlet wezipesinde iri möçberli işlerinde we bellenen maksatnamalary durmuşa geçirmekde täze ajaýyp üstünlikleri arzuw etdi.

GDA-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygy - Ýerine ýetiriji sekretary Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan bolan Synçylar toparynyň alyp baran işleriniň netijeleri barada döwlet Baştutanymyza habar berip, ses bermegiň netijeleriniň döredijilikli içeri we daşary syýasaty türkmenistanlylaryň parahat hem-de abadan durmuşynyň ygtybarly kepili bolan Türkmenistanyň Prezidentine halkyň doly ynam bildirýändiginiň aýdyň beýanydygyny aýratyn belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn we innowasion ösüş ýoluna eýerjekdigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Arkalaşygyň doganlyk halklary bilen däp bolan dostluk we özara düşünişmek gatnaşyklaryna belent sarpa goýýandygyny hem-de GDA-nyň çäklerinde netijeli köpýylyk aragatnaşyklary has-da pugtalandyrmagy, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmegi maksat edinýändigini nygtady.

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz we myhman Arkalaşygyň çäklerinde dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk etmegiň geljegi barada pikir alşyp, öňde boljak çärelere taýýarlyk görlüşiniň meselelerine degip geçdiler. Şunuň bilen baglylykda, Bitarap Türkmenistanyň GDA-nyň giňişliginde ysnyşykly özara hereket edilmegine işjeň gatnaşýandygy bellenildi. Munuň şeýledigine Aşgabatda hem-de ýurdumyzyň beýleki şäherlerinde soňky ýyllarda birnäçe çäreleriň we maslahatlaryň geçirilmegi-de aýdyň subutnamadyr. Mälim bolşy ýaly, Mary we Daşoguz şäherleri Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň medeni paýtagtynyň hormatly wezipesine üstünlik bilen hötde geldiler.

Türkmenistanyň Baştutanynyň örän uly üns berýän sporty ösdürmek we jemgyýetde, ilkinji nobatda, ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek meselesi aýratyn ara alnyp maslahatlaşyldy.

Myhman pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ähmiýetli waka - BMG-niň Baş Assambleýasynyň Halkara Bitaraplyk gününi bellemek hakyndaky Kararnamasynyň kabul edilmegi bilen tüýs ýürekden gutlady. Mundan beýläk bu sene 12-nji dekabrda bellenip geçiler. Nygtalyşy ýaly, munuň özi Türkmenistanyň belent halkara abraýynyň hem-de Birleşen Milletler Guramasynda eýeleýän ähmiýetli ornunyň ajaýyp ykrarnamasydyr, tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy we abadançylygy üpjün etmek işinde ýurdumyzyň hyzmatlarynyň ykrar edilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr.

GDA-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygy - Ýerine ýetiriji sekretary ýolbaşçylyk edýän düzüminiň işine beren ýokary bahasy, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işine berýän hemişelik goldawy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi.

Duşuşygyň ahyrynda Sergeý Lebedew ýurduň täzeden saýlanan Prezidentiniň ýolbaşçylygynda Bitarap Türkmenistanyň öňde goýlan döredijilikli maksatlara ýetmäge tarap öňe ynamly hereketini dowam etjekdigine ynam bildirdi hem-de tutuş türkmen halkyna iň oňat arzuwlaryny aýtdy.