Habarlar

Sloweniýa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň deňiz ýakasyndaky iri desgalary bilen tanyşdy

Türkmenistanyň käbir ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary Sloweniýanyň işewür toparlarynyň wekilleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Sloweniýa Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda gepleşikler geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Ysraýyl döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-slowen gepleşikleri geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Çalyk Holding kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti ýapon uniwersitetiniň rektoryny kabul etdi

Awazada mekdep okuwçylarynyň halkara sport festiwaly geçiriler

Galla baýramynyň hormatyna guralan dabaralar

Aşgabatda «Saglyk — 2014» atly halkara sergisi we ylmy-amaly maslahat öz işine başlady

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti täze gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň diplomatik düzüminiň wekilleri bilen duşuşdy

Ýurdumyzyň welaýatlarynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny gowşurmak dabaralary geçirilýär

Parižde Fransiýadaky Türkmenistanyň Ykdysadyýetiniň güni geçiriler

Türkmenistanda Daniýa Patyşalygynyň ilçisi işe başlady

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň nebit we tebigy serişdeler ministrini kabul etdi

TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça Ýolbaşçy komitetiň mejlisi boldy

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.