Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti UNISEF-iň ýolbaşçysyny kabul etdi

 

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

 

Türkmenistanda Şri Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň ilçisi işe başlady

Türkmenistanda Indoneziýa Respublikasynyň ilçisi işläp başlady

Türkmenistanyň Prezidenti deňiz dynç alyş zolagyny gurmagyň barşy bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işgärlerine güwänamalar gowşuryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Milli syýahatçylyk zolagynyň täze desgalarynyň açylyşyna gatnaşdy

Braziliýada Ýer ýüzüniň esasy ýaryşlary badalga aldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Döwletli zaman täze şäherçäniň açylyşyna gatnaşdy

 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýyş ulgamynyň täze binalarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti “Kotam Enterpraýzis LTD” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Pekiniň hytaý lukmançylyk uniwersitetiniň rektoryny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen baştutanyny kabul etdi

Gender syýasaty boýunça halkara hyzmatdaşlygy

Aşgabatda “Saglyk - 2016” atly Halkara sergisi we ylmy maslahat öz işine başlady

Türkmenistanyň Prezidenti GFR-iň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Galla baýramy mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.