Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanda kowçum bolup ýaşaýan türkmen wekilleri bilen duşuşdy

Kabul şäherinde ýokary derejedäki türkmen-owgan gepleşikleri geçirildi

Aşgabatda türkmen-gazak işewürler maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Bolgariýa Respublikasynyň Premýer-ministriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Bolgariýanyň Premýer-ministri ýurdumyzyň Türkmenbaşy şäherine baryp gördi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Ukraina Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň mejlisi geçirildi

Bolgariýa Respublikasynyň Premýer-ministriniň Türkmenistana resmi sapary başlanýar

Hökümetara türkmen-özbek toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Aşgabatda ýokary derejede türkmen-täjik gepleşikleri geçiriler

Eýran Yslam Respublikasynyň ХI ýöriteleşdirilen sergisi açyldy we türkmen-eýran işewürlik maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasaryny kabul etdi

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe täze kanunlary kabul etdi

Türkmenistanda Sudan Respublikasynyň ilçisi işe başlady

Türkmenistanyň Prezidenti Ysraýyl Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň ösüş bankynyň wise-prezidentini kabul etdi

Aşgabatda häzirki zamanyň wehimlerine garşy durmak boýunça tegelek stol görnüşinde maslahat geçirildi

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.