Habarlar

Türkmenistanda Irlandiýanyň ilçisi işe başlady

Türkmenistanda gözelligiň tugrasy – türkmen bedewiniň baýramyna bagyşlanyp dabaraly çäreler geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gazhimiýa toplumynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň döredilmeginiň 11 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy,goşun generaly GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWA Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleriniň ÝÜZLENMESI

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly  Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň  harby gullukçylaryna we işgärlerine ýollan gutlagy

Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça syýahatçylary garşylaýar

Türkmenistan — ÝUNISEF: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasaryny kabul etdi

Türkmenistanda halkara ulag-argatnaşyk ulgamynyň kämilleşmegi

Aşgabat şäherinde ÝB we BMG-niň BOMCA (Merkezi Aziýada serhedi dolandyrmak boýunça hyzmatdaşlyk) maksatnamasynyň çäklerinde okuw maslahaty geçirildi

Türkmenistanda Ermenistan Respublikasynyň Medeniýet günleri geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Serž Sargsýan Awazada geçirilen döwletara çärelerine gatnaşdylar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Ermenistanyň Prezidenti Serž Sargsýanyň arasyndaky gepleşikler geçirildi

Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-ermeni gepleşikleri geçiriler

Türkmenistanda ählihalk baýramynyň hormatyna dabaralar geçirildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.