Habarlar

Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

Stambulda Türkmenistanyň Halkara maýa goýum maslahaty geçýär

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasyna resmi saparyny tamamlady

Türkmenistanyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmeginiň 23 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasyna resmi sapary başlandy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ynamy berkitmegiň çäreleriniň agza-ýurtlarynyň tehniki toparlarynyň mejlisi geçirildi

“Merkezi Aziýadaky we Owganystandaky parahatçylygyň we durnuklylygyň meseleleri: Bitarap Türkmenistanyň garaýşy” atly sebitleýin maslahaty açyldy

Ankarada Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

Ženewada Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda watançylyk, zähmetsöýerlik we ýagşylyk ýörelgelerine ygrarlylyk düşünjelerine bagyşlanan maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň ýol we şäher gurluşyk ministrini kabul etdi

Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Aşgabatda türkmen-eýran işewürlik maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň daşary işler ministrini kabul etdi

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-rumyn bilelikdäki Hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň önümleriniň sergisi açyldy

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.