Habarlar

BMG-nyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirliginiň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan okuw maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Müsür Arap Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Rumyniýanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň durnukly ösüş boýunça ýokary derejedäki duşuşygynda çykyş etdi

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnamyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Mongoliýanyň Prezidenti bilen duşuşygy

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşygy

 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gypjakda gurbanlyk sadakasyny berdi

Gazagystan Respublikasynyň Astana şäherinde Bosgunlary goramak we halkara migrasiýasy boýunça  Almaty Prosesiniň ikinji duşuşygy  geçirildi

Daşary ýurtlarda meşhur žurnallaryň Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan ýörite sanlary neşir edilýär

Aşgabatda halkara kitap sergisi açyldy

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýubileý sessiýasynyň işine gatnaşar

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň hökümet wekiliýetini kabul etdi

Türkmenistan Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň düzümine girdi

Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň Baş Assambleýasy tamamlandy

Aşgabatda “Türkmentel-2015” IX halkara sergisi öz işine başlady

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.