Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň arasynda gepleşikler geçirildi

Aşgabatda GDA-nyň hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

Türkmen paýtagty guşakly göreşiň we milli göreşiň iň oňat ussatlaryny kabul edýär

Aşgabatda ABŞ-nyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri açyldy

Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň hökümet baştutanynyň orunbasaryny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidentiniň arasynda gepleşikler geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti «Itera» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Awazada serhetara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak üçin, leýşmanioza garşy göreşmek boýunça sebitara maslahat öz işine başlady

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Italiýa Respublikasynyň Premýer-ministriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Aşgabatda ХIХ halkara nebitgaz sergisi öz işine başlady

Türkmenistana Italiýa Respublikasynyň premýer-ministri iş sapary bilen gelýär

Aşgabatda guşakly göreş boýunça XII dünýä çempionatyny geçiriler

Aşgabatda migrasiýa we saglyk meseleleri boýunça duşuşyk geçirildi

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.