Habarlar

ÝHHG-niň Parlament Assambleýasy we onuň Aşgabatdaky Merkezi Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary üçin parlament işi boýunça seminar geçirdiler

Türkmenistan BMG-niň gender deňligi boýunça düzüminiň Ýerine ýetiriji geňeşine saýlanyldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine

Moskwada GDA gatnaşyjy döwletleriň migrasiýa edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistan Ilatly nokatlar boýunça BMG-niň Maksatnamasyny Dolandyryjylaryň Geňeşiniň agzalygyna kabul edildi

ÝHHG-ň wekiliýeti Türkmenistanyň Mejlisinde kabul edildi

Seulda Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Aziýa – Ýuwaş ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidentine Koreýanyň iň abraýly ýokary okuw mekdebiniň hormatly derejesini bermek dabarasy boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Monako döwletiniň baştutany bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti VII Bütindünýä suw forumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Marokko Patyşalygynyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasyna döwlet sapary bilen ugraýar

Türkmen-hindi syýasy geňeşmeleri geçirildi

Türkmenistanyň wekiliýeti Gazagystan Respublikasynda geçirilen sebitleýin okuw çäresine gatnaşdy

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.