Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Pakistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Malaýziýanyň paýtagtynda türkmen-malaýziýa işewürler maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Milli Ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygyny kabul etdi

Türkmenistan “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” gatnaşygyna başlyklyk edýär

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň wekilhanasynyň baştutanyny kabul etdi

Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-ýapon syýasy geňeşmeleri geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Yrak Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti gazy eksport ediji ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Sammitine gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Boliwiýanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Çehiýa Respublikasynyň ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

BMG-niň ýurt boýunça 2016-2020-nji ýyllar üçin Ösüş maksatnamasynyň Hereketleriniň meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça tegelek stol geçirildi

Aşgabatda Halkara Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýeti Federasiýasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Duşanbede Merkezi Aziýanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň 17-nji maslahaty geçirildi 

Türkmenistanda Şweýsariya Konfederasiýasynyň ilçisi işe başlady

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.