Habarlar

Türkmenistan we Eýran söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisini geçirdiler

Aşgabatda bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenistan Panama Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýdy

Warşawa şäherinde türkmen-polýak syýasy geňeşmeleri geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary komissarynyň wekili bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti halkara saglygy goraýyş maslahatynyň açylyşyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Aşgabat şäherinde Mejlisler merkeziniň açylyş dabarasy boldy

Türkmenistanyň Prezidenti “Buig” fransuz kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda BAE-niň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň wekiliýeti Fransuz Respublikasynda duşuşyklary geçirdi

Aşgabatda “Saglyk-2015” halkara sergisi açyldy

Türkmenistanyň Prezidenti “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyny ösdürmegiň barşy bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Horwatiýa Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti bilen resmi sapar bilen ýurdumyza gelen Hindistanyň Premýer-Ministriniň duşuşygy bolar

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň 3001 harby bölüminde ýaş esgerleriň harby kasamy kabul etmek dabarasy geçirildi

Türkmenistanda Gana Respublikasynyň ilçisi işe başlady

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.