Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda BMG-niň Bosgunlar baradaky Ýokary Komissarynyň Dolandyryjy Edarasynyň Türkmenistandaky Wekilhanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň Prezidentiniň orunbasaryny kabul etdi

Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň harytlarynyň sergisi açyldy

Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holdingiň» ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýaynyň «Mitsubishi Сorporation» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti «General Eleсtriс Power & Water» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Türkiýe Respublikasynyň saýlanan Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Hindistanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Horwatiýanyň ozalky Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistan – BMG: tebigaty goramak ulgamynda hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda BMG-niň Bosgunlar baradaky Ýokary Komissarynyň Dolandyryjy Edarasynyň Türkmenistandaky Wekilhanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

Aşgabatda adam söwdasyna garşy göreşmegiň meseleleri boýunça birnäçe duşuşyklar geçirildi

Sloweniýa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň deňiz ýakasyndaky iri desgalary bilen tanyşdy

Türkmenistanyň käbir ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary Sloweniýanyň işewür toparlarynyň wekilleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Sloweniýa Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda gepleşikler geçirildi

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.