Habarlar

Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi açyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ABŞ-nyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Germaniýada Türkmenistanyň ykdysadyýet güni geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet günleri açyldy

Türkmenistanda Awstriýa Respublikasynyň wekiliýeti boldy

Türkmenistanyň Prezidenti konstitusion toparyň mejlisini geçirdi

Türkmenistanyň sport wekiliýeti Katarda iş saparynda boldy

Hazar deňziniň meseleleri boýunça Türkmenistanyň Hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Aşgabatda Hazaryň hukuk derejesini kesgitlemek boýunça iş toparynyň mejlisi geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow harby gullukçylary Watan goragçylarynyň güni bilen gutlady

Türkmenistanyň täze Harby doktrinasy tassyklanyldy

Türkmenistanda Watan goragçylarynyň güni bellenilýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Prezidenti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Türkmenistan bilen Kataryň arasyndaky syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň howa we deňiz menzillerinde lukmançylyk gözegçiligi güýçlendirildi 

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.