Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti “General Electric” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Daşoguz GDA-nyň medeni paýtagty hökmündäki işini jemledi

 

Aşgabatda XXI Halkara nebitgaz forumy açyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministriniň orunbasaryny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň saýlanan Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

Türkmenistanda Halkara nebitgaz forumy açylýar

 

Nowruzyň däp-dessurlary ÝUNESKO-NYŇ medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Türkmenistan-GFR: ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek

Türkmenistan Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň başlyklygyna taýýarlyk görýär

Türkmenistan Energetika Hartiýasyna başlyklyga saýlandy

Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri hyzmatdaşlygyň täze ýoluny açdylar

Täze demir ýol boýunçaOwganystanyň Akina şäherine ilkinji ýük otlusy ugrady

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň iň ýokary döwlet sylaglarynyň birine mynasyp boldy

Täze halkara polat ýolunyň birinji nobatdakysynyň “altyn sepi” birikdirildi

Aşgabatda Bütindünýä forumyň çäklerinde pudaklaýyn işewürler maslahaty geçirildi

Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahat öz işine başlady

Türkmenistanyň Prezidenti: Dünýäde ulag ulgamyndaky meseleleriň çözgüdini tapmakda tagallalaryň birleşdirilmeginiň zerurdygyna düşünmek derejesi ýokarlanýar

Aşgabatda BMG-niň howandarlygynda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat geçirilýär

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.