Habarlar

Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň nobatdaky maslahaty geçirildi

Moskwada türkmen suratkeşleriniň eserleriniň sergisi tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara sergiler edarasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Aşgabatda “2014-nji ýylda dünýäniň ilaty” atly Ählumumy hasabat bilen tanyşdyryldy

Gruziýanyň Prezidenti Türkmenistana resmi sapar bilen geldi

Türkmenistanyň Mejlisinde parlamentara hyzmatdaşlyk boýunça ÝHHG-niň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Merkezi edarasynyň we Serhet institutynyň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy

Aşgabatda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň netijeliligi barada halkara maslahaty geçirildi

Aşgabatda energetika ulgamynda halkara bilermenleriniň mejlisi geçirilýär

Türkmenistanda Bitaraplyk güni mynasybetli ählihalk dabaralary geçirilýär

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň güni mynasybetli dabaraly çäresi geçirildi

Türkmenistanda Litwa Respublikasynyň ilçisi işläp başlady

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystany Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä bankynyň wise-prezidentini kabul etdi

Aşgabatda “Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegi” atly maslahat geçirilýär

BMG-niň Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyýetleri boýunça ýörite maksatnamasynyň Ýolbaşçy geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

Horwatiýanyň Premýer-ministri Türkmenistana iş sapary bilen geldi

Türkmenistanyň, Eýranyň we Gazagystanyň Prezidentleri bilelikdäki ulag geçelgesiniň açylyşyna gatnaşdylar

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.