Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Belarusyň Milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygyny kabul etdi

 

Aşgabatda Gülçülik we bagçylyk boýunça halkara sergisi geçirilýär

 

Türkmenistanyň Prezidenti “Itera” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmen-fin işewürlik maslahaty

Türkmen-koreý işewürler maslahaty 

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda  Milli bahar baýramyna—Nowruz baýramyna bagyşlanan dabara geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Ösüş we özgertmeler işleri baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasaryny kabul etdi

Türkmen-polýak işewürlik maslahaty

Aşgabatda senagatçylaryň we telekeçileriň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi

Türkmenistanda Polşa Respublikasynyň ilçisi işe başlady

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Hirosaki uniwersitetiniň wekillerini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýaponiýa iş sapary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýaponiýa iş sapary başlandy

Aşgabatda türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň DIM-de Latwiýa Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.