Habarlar

Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti Awstriýada guralan halkara sergi-ýarmarkasyna gatnaşdy

“Gazagystan-Türkmenistan –Eýran” halkara demir ýolunyň gurluşygyna mynasyp goşant goşan demirýolçulary sylaglamak dabarasy boldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Owganystana ynsanperwer ýük ugradyldy

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda gepleşikler geçirildi

Aşgabatda türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi

Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-owgan gepleşikleri geçiriler

Neşekeşlik ählumumy howp salýan ýagdaýdyr 

Adam hukuklary babatda halkara hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

Raýatsyzlygy aradan aýyrmak boýunça ýurdumyzda geçirilýän dünýä ähmiýetli işler

Türkmenistanyň raýatlary ICAO-nyň (HRAG) talaplaryna laýyk gelýän biometriki maglumatly pasportlar bilen doly üpjün edilýär

Türkmenistanyň ynsanperwer syýasatynyň oňyn netijeleri

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

2014-nji ýylyň ýyl ýazgysy: bedew badyna eýe bolan beýik işler

2014-nji ýylyň ýyl ýazgysy: migrasiýa babatdaky döwlet syýasatyny durmuşa geçirmekde gazanylan üstünlikler

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.