Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Belgiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylarynyň birnäçesine sylaglary gowşurmak dabaralary geçirildi 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda BMG-nyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirliginiň  wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Watanyzymyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Yslam Karimowyň arasynda gepleşikler geçirildi

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň maslahaty geçirildi

Özbegistanyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary başlandy

Türkmenistanda Meksikanyň ilçisi işe başlady

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaşulular maslahatynyň çözgütlerini ýerine ýetirmek boýunça maslahat geçirdi

Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatynyň mejlisi geçirildi

Hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

Ýerewanda GDA gatnaşyjy döwletleriň migrasiýa edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

Türkmenistanda Yrak Respublikasynyň ilçisi işläp başlady

Türkmenistanyň Prezidenti “Toshiba” korporasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň saglygy goraýyş ulgamynyň wekillerini kabul etdi

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.