Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Şweýsariýa Konfederasiýasynyň ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Aşgabatda temmäkä garşy göreşmek boýunça Ýewropa sebit maslahaty geçirilýär

Aşgabatda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak meselelerine bagyşlanan maslahat geçirildi 

Türkmenistanyň taryhy gymmatlyklary ilkinji gezek Metropoliten – muzeýinde görkezildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň içeri işler ministriniň geňeşçisini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Belarusuň Milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygyny kabul etdi

Ýurdumyzyň deňiz serhetçileri Russiýanyň tankeriniň ekipažyna kömege geldi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Tailand Patyşalygynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Kataryň Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň ahalteke bedewlerine bagyşlanan täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy

Aşgabatda atçylyk boýunça Halkara sergi-ýarmarkasy we maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň wekiliýeti Saud Arabystany Patyşalygyna iş saparynda boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Finlýandiýa Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Bütindünýä miras güni bellenildi

Aşgabatda ulag, logistika we düzüm boýunça türkmen-koreýa maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine! 

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.