Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ysraýyl döwletiniň ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Şweýsariýadaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda Dostluk we hyzmatdaşlyk hakyndaky Şertnamanyň tassyklaýyş hatlary alşyldy

Türkmenistanyň Prezidenti “Thales Alenia Space” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti “Sifal” fransuz kompaniýasynyň baştutanyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Ermenistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda “Berkarar döwletde sagdyn jemgyýet” atly wagyz – nesihat duşuşygy geçirildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň milli medeniýetimize bagyşlanan täze kitaplary çapdan çykdy

Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Türkmenabatda Halkara sungat sergisi açyldy

Hytaýyň paýtagty Pekinde “Türkmenistan-Hytaý: Beýik Ýüpek ýoly – dostluk we hyzmatdaşlyk ýoly” atly ylmy maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda harby gullukçylara nobatdaky harby derejelerini bermek dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Ukraina Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

“Migrasiýa we adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda halkara hyzmatdaşlyk” atly sebit maslahaty öz işini tamamlady

Aşgabatda türk gurluşyk materiallary senagatynyň sergisi işine başlady

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Aşgabatda “Migrasiýa we adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda halkara hyzmatdaşlyk” boýunça sebitleýin maslahaty öz işine başlady

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.