Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Malaýziýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Aşgabatda Merkezi Aziýa boýunça dopinge garşy sebit guramasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň maslahaty boldy

Gyrgyz Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy

Pakistanyň Premýer-ministriniň Türkmenistana resmi sapary tamamlandy

Awazada Türkmenistanyň VI halkara Gaz kongresine gabatlanyp guralan halkara sergisiniň ýapylyşy boldy 

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Türkmenistan-Eýran: hyzmatdaşlygy berkitmek meseleleri boýunça gepleşikler geçirildi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy Aşgabatda elektron pasportlar boýunça okuwy seminaryny geçirdi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Bolgariýa Respublikasynyň ilçisi işe başlady

Türkmenistanda VI Halkara gaz kongresi açyldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Galkynyş, Agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanyp dabaraly ýagdaýda çäre geçirildi

Türkmenistanda adam söwdasynyň meseleleri boýunça sebitleýin okuw maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Sloweniýa Respublikasyna resmi sapary

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

Hormatly Prezidentimiz bilen Awstriýa Respublikasynyň Federal kansleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidentiniň arasynda gepleşikler geçirildi

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.