Habarlar

Aşgabatda Halkara kitap sergisi açyldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gümrük terminalynyň, awtomenziliň açylyş we ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşdy

Türkmenistanda Filippinler Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

Aşgabatda Halkara hyzmatdaşlygy we durnukly ösüşi upjün etmekde ulag-üstaşyr geçelgeleriň ornuna bagyşlanan ýokary derejedäki halkara maslahaty öz işine başlady

Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýanyň “Buig” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň orunbasaryny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Belarus Respublikasynyň Premýer-ministri bilen duşuşygy boldy 

Türkmenistanyň Prezidenti ýaponiýaly hyzmatdaşlar bilen duşuşyk geçirdi

Türkmenistanda Bosniýa we Gersogowinanyň ilçisi işe başlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda BMG-niň Bosgunlar baradaky Ýokary Komissarynyň Dolandyryjy Edarasynyň Türkmenistandaky Wekilhanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň Prezidentiniň orunbasaryny kabul etdi

Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň harytlarynyň sergisi açyldy

Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holdingiň» ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýaynyň «Mitsubishi Сorporation» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti «General Eleсtriс Power & Water» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Biometrik maglumatly pasport

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda  Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gulluga Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak, olaryň ýurduň çäginde bolýan salgylary boýunça hasabatyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek üçin wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, ýurduň çäginde işlemäge rugsatnama resmileşdirmek ýaly wezipeler ýüklenildi.

Gulluk 2004-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden giriş-çykyşyny hasaba almak, 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak  boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri hem ýerine ýetirmäge başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi. 2008-nji ýylyň iýulyndan başlap, Gulluga ýene bir täze wezipe: Türkmenistanyň raýatlaryna biometrik maglumatly pasport resmileşdirmek wezipesi ýüklenildi.